AANKOOP & VERKOOP                         HUUR & VERHUUR                           BEHEER

Maaskade 38, 5911 EX Venlo
info@wooninfocenter.nl
+31 (0) 77 321 21 00

Algemene inschrijfbepalingen

 • Ondergetekende verklaart dat alle vragen volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
 • Aanvrager geeft toestemming voor het opvragen van financiële gegevens bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel.
 • Aan het invullen van dit formulier kan geen enkel recht op toewijzing van een woning worden ontleend.
 • Een aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen
 • Aanvrager verklaart ermee bekend te zijn, dat een huurovereenkomst te allen tijde wordt aangegaan voor een periode van tenminste één jaar, waarna deze voor onbepaalde tijd wordt verlengd.
 • Bij het sluiten van een huurovereenkomst is standaard 1 maand huur als waarborgsom voor huurders die in loondienst zijn. Voor zelfstandig ondernemers bedraagt de waarborgsom standaard 3 maanden. De gevraagde waarborgsom kan afwijken naar aanleiding van de aangeleverde documenten.
 • Aanvrager heeft er kennis van genomen dat, bij het tot stand komen van een huurovereenkomst, éénmalig dossierkosten* verschuldigd zijn. Deze worden in rekening gebracht en voldaan bij ondertekening van de huurovereenkomst.
 • Bij annulering van de woning na acceptatie (mondelinge of schriftelijke toezegging, danwel bij (digitale) verzending van de concept huurovereenkomst door Wooninfocenter Perfekt), is verhuurder gerechtigd 1 maand huur in rekening te brengen, vermeerderd met de dossierkosten*.
 • Aanvrager is ermee bekend dat de op dit formulier vermelde gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als bedoeld in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk en enkel door Wooninfocenter Perfekt worden behandeld en opgeslagen. Wooninfocenter Perfekt benodigd de persoonsgegevens voor het eventueel aangaan van een huur- of koopovereenkomst. Wooninfocenter Perfekt zal nimmer uw persoonsgegevens verstrekken aan derden. Bij het niet aangaan van een huur- of koopovereenkomst worden uw persoonsgegevens en inschrijving na maximaal 2 maanden permanent verwijderd.
 • Ten behoeve van de identificatieplicht dient er -op nader verzoek- een geldig legitimatiebewijs van aanvrager(s) ter inzage verstrekt te worden.
 • Indien u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dient -op nader verzoek- een verblijfsvergunning van aanvrager en partner verstrekt te worden.
 • Zowel de hoofdaanvrager als de mede-aanvrager dient -op nader verzoek- een recente salarisstrook te verstrekken. Indien u niet in loondienst bent dient u t.z.t. een kopie van uw jaaroverzicht, aangifte IB of een accoutantsverklaring te overleggen of een pensioenstrookje of andere verklaringen waaruit uw inkomen blijkt.
 • Op verzoek dient huurder een “verhuurdersverklaring”, bankafschrift en overige, door verhuurder gevraagde bescheiden ter inzage te verstrekken.
 • Formulieren die niet volledig zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen.
 • Indien mocht blijken dat onvolledige en/of onjuiste gegevens zijn verstrekt, op grond waarvan een huurovereenkomst tot stand zou komen, welke bij het bekend zijn van de juiste gegevens niet zou zijn gesloten, verplicht aanvrager zich dossierkosten* te voldoen.
 • Wooninfocenter Perfekt behoudt zich het recht om de voorwaarden inschrijving, inschrijvingsvereisten en tarieven van dossierkosten* te wijzigen of aan te passen
 • Omdat het houden van huisdieren en het bespelen van muziekinstrumenten nogal eens aanleiding kan geven tot overlast kunnen er in de huurovereenkomst of huishoudelijk reglement van een wooncomplex bepalingen zijn opgenomen, die hieraan enige beperkingen opleggen. Hieraan dient aanvrager zich te conformeren.
 • Met het invullen en verstrekken van zijn gegevens op dit inschrijfformulier, verklaart aanvrager kennis te hebben genomen van en accoord te gaan met bovenstaande bepalingen.

*Dossierkosten zijn de kosten van werkzaamheden die exclusief voor de huurder worden uitgevoerd (aanmaak van een dossier, kosten voor oplevering, meterstanden, e.d.). Het zijn dus GEEN bemiddelingskosten.

WOONINFOCENTER PERFEKT